மனம்

நீர் கோர்த்த கண்களை
கண்ணாடியில் பார்க்கமுடிவதில்லை
அதே கண்களால்.

 

பிரிவு

பிரிந்துவிட்டனர்
நெருக்கமாயிருந்த
அவனும் அவளும்,
உடைகளணிந்தபிறகு.

 

வெற்றி/தோல்வி

காதலித்தவள்
திருமணம்செய்துகொள்ளவில்லை.
புரியவில்லை அவனுக்கு
காதல் வெற்றியா? தோல்வியா?

Advertisements