கடல்கள் தாண்டிய காதலில்
கோவில் பிரசாதம் போல
பாதுகாக்கப்படும் உனைபற்றியவைகளில்
ISD கால்களின்பின்
Call log-ல் இருக்கும் உன்பெயரைத்தவிர
உனை சார்ந்தவையாய்
எதை சேர்த்து வைக்க?

Advertisements