• இத்தனை காலம்
  கலங்கரைவிளக்கமாய்
  உனை தேடிக் கண்டுபிடித்தபின்
  நங்கூரம் தொலைத்த படகாய்
  எப்படி கைநழுவ விடுவது?
“I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her mouth, one touch of her hand, than eternity without it.” 
– Seth (Nicolas Cage), City of Angels (1998).
 
 • கையிலகப்படாத அவள் ஸ்வாஸத்தைதவிர
  சிரிப்பையும் சேர்த்து
  தொலைக்கமுடியாத
  அத்தனையும்
  அவளாய் இருந்தது அவனிடம்… 
Take love, multiply it by infinity and take it to the depths of forever.. and you still have only a glimpse of how I feel for you.”
– William Parrish (Anthony Hopkins), Meet Joe Black (1998).
 
 • மலைப் பாதையின் வளைவுகளில்
  பயணிக்கும் ரயிலை இன்றும்
  திரும்பிப் பார்க்கிற நான்
  எப்படித் தொலைப்பேன்
  உன்மீதான காதலை? 
“You… complete me.”
– Jerry Maguire (Tom Cruise), Jerry Maguire (1996).
Advertisements