எதேதோ பேசிவிட்டு
bye சொல்லி போன்-ஐ
யார் வைப்பதென்ற
நமக்குள்ளான
10 செகண்ட் அமைதியில்
எனக்கு தெரியாமல்
மெல்லமாய்
நீ சிரித்தபின்தான்
நம் போன் கால்கள்
நிறைவடைகிறன…

Advertisements