ஏதோ வேலையில் மூழ்கிஇருந்துவிட்டு
Gmail – Inbox (1)‘  என்று
browser-ல் பார்க்கும்போது
உனதாய் இருந்துவிடக்கூடதா 
அந்த mail?
ICICI Bank-ன் Credit card offer என்று படுத்துகிறதே!

Advertisements