உனைப் பற்றிச் சொல்ல
குறிப்பாய் ஒன்றுமில்லை
ஆனால்
எப்படியும் பார்த்துவிட நினைக்கிறேன்
முட்டிமோதி பஸ்சில் ஏறிய பின்னும்
கலையாமல் உன் முகத்தில் அப்பியிருக்கும்
எனக்கான அந்த சிரிப்பை

Advertisements