எல்லோருக்கும் எட்டப்பார்த்தால் வானவில்,
எனக்கு மட்டும்
என் கையருகில்…
நீ

Advertisements