பலகீன ஒளி இருளில் 
உன்னைப்பற்றிய ஏதோ ஒன்று கசிகிறது
மேலும் மேலும் கசிந்து
என்னை முழுகிவிட முயல்கிறது.
வெளியில் பெரும் நிசப்தம்
உள்ளே பேரிரைச்சல்.
ஒவ்வொரு நாளும்…
நீயும் எனை விரும்புகிறாய் என்று தெரிந்த நாள் முதல்
சகஜமாகிப்போனது எல்லாமே!

Advertisements