உன்னுடன் பழகும் நூறு நண்பர்களில்
ஒருவனாய் இருக்கமுடியாது இனிமேலும்.
உனக்கான
புவியீர்ப்பை மீறிய என் காதலை
சிலருடன் போட்டியாக விடவும்முடியாது.
இப்போது,
இலையைத் தின்று முடித்து
காம்பு நோக்கி நகரும் புழு நான்,
செடியாய் வளர்ந்துநிற்கும் இந்த காதலை
என்ன செய்ய?
முழுவதையும் தின்றுவிடவா?
பட்டாம்பூச்சியாய் பறந்துவிடவா?
அல்லது
பூச்சிகள் அண்டாமல் பார்த்துக்கொள்ளவா?

Advertisements