சரியான இருட்டு அது
தினமும் பகலை முழுமையாக கடித்து தின்றது.
என் அறையின் ஓரமாய் ஒளிந்திருந்த
மஞ்சள் வெளிச்சத்தையும் சேர்த்து தான்.
இருட்டின் வக்கிரம் குறைய ஆரம்பித்ததே
பகலை தின்றுவிட்டேனென்று நினைத்தபோதுதான்.
களைப்பில்
கொஞ்சம் தூங்கிவிட்டது.
விழித்து பார்க்கும்போது
பகலும் மீள முயற்சித்தது
நேற்று தோற்றதால் ஏற்பட்ட வக்கிரத்தால் ஜெயித்துவிட்டது!
இருட்டுக்கு இன்னமும் தெரியவில்லை
முழுசாய் பகலை தின்றுவிட்டேனென்று நினைத்தால்தான் அது தோற்றதென்று
பாவம் அந்த இருட்டு!

Advertisements