புத்தன்போல் புலனடக்கி
புலன் தட்டி உணர்த்தும் அனைத்தும் அடக்கியபின்
தனிமையின் உக்கிரம் நிரம்பியிருக்கும்
நிசப்த இருட்டில்
மழைக் காலத்து காளான்களாய்
முளைத்து விடுகின்றன
உன் எண்ணங்கள்,
வழக்கத்திற்கும் அதிகமாக…

Advertisements