கோவில் பிரகாரத்து இருட்டின்
ஒற்றை அகல் விளக்காய்
மனம் முழுக்க நிறைந்து
கண்களில் வழியும் என் காதலை
மொழிகள் தோற்றுப்போன இடத்தில்
வார்த்தைகளில் சொல்லவும் வேண்டுமா?

Advertisements