அவசரமாக சோப்புபோட்டு முகம் கழுவி
உடைமாற்றி
தலைசீவி
இரண்டுமுறை கண்ணாடி பார்த்து
எல்லாம் சரிசெய்தபின்
நீ வரவில்லை என்று தெரிந்ததும்
விகாரமாய் இருந்தது எல்லாமே!

Advertisements