முதலில் ஒரு படம் பார்க்கும்போதுதான் தோன்றியது,
எப்படித்தொடங்குவதுவதென்று தெரியாமல்
கொடுக்க நினைத்த ஒரு முத்தத்தை யோசிக்கையில்

முதலில் கையில் தொடங்குவதாய்
பிறகு,
கன்னம்
பிறகு,
உதடுவென தீர்மானம் செய்துகொண்டேன்.
ஏதோ பேசிக்கொண்டிருந்தபோது
எட்டி என் உதட்டில் நீ முத்தமிட்டபோது
எல்லாமே சிறிதுநேரம் மறந்துவிட்டிருந்தது!
என்னசெய்ய என் யோசனைகளை?

Advertisements