சிலமுறை துவைத்தபின்னும்
அழியாத சட்டை மையாய்
சில காலம் வாழ்ந்துபோகிறது
உன் ஒவ்வொரு ஞாபகமும்.

Advertisements