மீன்த்தொட்டி மீன்களை
ஆச்சர்யமாய் பார்த்துக்கொண்டிருந்த குழந்தை
உணவின்போது பரிமாறப்பட்ட மீனை
சாப்பிட மறுத்துச்சொன்னது
நெருப்பில் மீனுக்கு வலித்திருக்கும்மென்று!
அதைக் கேட்டபின் சைவமாகிவிட்ட எனக்கும்தான்.

Advertisements