என்றோ பதிந்த பிம்பத்தில்தான் மீண்டும்
தொடங்கிஇருக்கவேண்டும் உன் நினைவுகள்…
தனிமையில் கனத்த இரைச்சலாக.
காலப்போக்கில்
உன் தினந்தோர நினைவுகளில் உன்னைப்பற்றிய ஒன்றுமேயில்லை
இப்போது,
நீ இல்லாத கூனல் விழுந்த
பொழுதுகளைத் தாண்டி
கண்ணாடி பிம்பங்களில் என்
ஒருமையின் கனம் மட்டும் கூடியிருக்கிறது.

-elementgandhi@yahoo.co.in

Advertisements