இரவனைத்தையும் வெளியே கொட்டிய பின்னும்
முழு பகலுக்குமுன்
விடியற்பொழுது சபிக்கப்பட்டதுதான்.

-elementgandhi@yahoo.co.in

Advertisements