விடைபெறும்போது
திரும்பாமல்
விலகுகிறேன்
ஒரு வேலை
நீ திரும்பிப் பார்க்கலாம்!

– Morgan

Advertisements